• *

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Van Oorschot 路 De Jongh 路 Vermunt Advocaten


1.1   Van Oorschot 路 De Jongh 路 Vermunt Advocaten, hierna te noemen, "het kantoor", is de handelsnaam waaronder de maatschap Van Oorschot 路 De Jongh 路 Vermunt Advocaten, hierna te noemen, "de maatschap", KvK-nummer 20148249, BTW-nummer NL 8130.82.493.B.01, die bestaat uit natuurlijke personen, en mevrouw mr. L.F. Vermunt-van den Heuvel, hierna te noemen, "Vermunt-van den Heuvel", KvK-nummer 20171821, BTW-nummer NL 1192.47.501.B.01, krachtens een onderlinge samenwerkingsovereenkomst naar buiten treden. Alle diensten en werkzaamheden van het kantoor worden verricht krachtens overeenkomst van opdracht, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.


Artikel 2: De overeenkomst


2.1   Een opdracht komt tot stand met de maatschap als zodanig ofwel met Vermunt-van den Heuvel, afhankelijk van aan wie de opdrachtgever opdracht heeft verstrekt. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Artikel 7:404 BW 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. 


Artikel 3: Aansprakelijkheid


3.1   Iedere (buiten)contractuele aansprakelijkheid van het kantoor, danwel van de werknemers van het kantoor, danwel van de maatschap en haar maten, danwel van Vermunt-van den Heuvel, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de gezamenlijke (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. De inhoud en de voorwaarden van deze aansprakelijkheidsverzekering zijn conform de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag, waarbij de advocaten van het kantoor zijn ingeschreven, daaraan stelt. De adresgegevens van de Nederlandse Orde van Advocaten luiden: Neuhuyskade 94, 2596 XM 鈥檚鈥慓ravenhage. De adresgegevens van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar luiden: Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V., Postbus 93604, 2509 AV 鈥檚鈥慓ravenhage. 


3.2   Indien, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. 


Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever


4.1   Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door het kantoor ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.


4.2   De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Derden kunnen aan de uitvoering van de opdracht door het kantoor geen rechten ontlenen.


4.3   Betaling van declaraties van het kantoor dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke (handels)rente verschuldigd en zijn alle op de inning van de declaratie komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op een bedrag conform het Rapport Voorwerk II. 


Artikel 5: Opschorting werkzaamheden


5.1   Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, kan het kantoor haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond. 


Artikel 6: Inschakeling derden


6.1   Het kantoor zal bij de selectie en het inschakelen van derden waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, tevoren met de opdrachtgever overleggen en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behalve in geval van opzet of grove schuld van het kantoor. 


6.2   Indien deze derden hun aansprakelijkheid bij de uitvoering van een opdracht voor de opdrachtgever beperken, verleent de opdrachtgever aan het kantoor toestemming een dergelijke beperking mede namens hem te aanvaarden. 


Artikel 7: Honorarium en verschotten


7.1   Het honorarium zal, behoudens schriftelijke afwijkende overeenkomsten, worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door het kantoor vastgestelde  uurtarief, te vermeerderen met kantoorkosten, de BTW en verschotten, en wordt in beginsel één maal per twee maanden in rekening gebracht.


7.2  Verschotten zijn vergoedingen van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten, betekeningskosten, honoraria van derden, kosten van uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie en van de Kamer van Koophandel, etc.; Onder kantoorkosten valt de vergoeding van niet te specificeren kosten zoals porti, telefoon, fax en dergelijke, forfaitair gesteld op een percentage van het honorarium.


7.3   Het kantoor is gerechtigd een voorschot aan de opdrachtgever in rekening te brengen, welk voorschot bij de tussentijdse declaratie of einddeclaratie wordt verrekend. 


7.4   Het kantoor behoudt zich het recht voor om uurtarieven te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 6%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding ontslaat de opdrachtgever in dat geval niet van zijn verplichting om declaraties van het kantoor die betrekking hebben op werkzaamheden die verricht zijn v贸贸r de datum van de ontbinding van de overeenkomst, alsook declaraties die betrekking hebben op de overige kosten als vermeld in artikel 7.2 te voldoen.


Artikel 8: Klachten


8.1   Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. De Klachtenregeling betreft de interne klachtenprocedure. Leidt deze procedure niet tot een oplossing, dan kan het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. De reglementen en nadere informatie zijn op het kantoor verkrijgbaar en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.


Artikel 9: Archivering


9.1   Nadat de zaak is be毛indigd, zullen alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige stukken desgewenst aan deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende zeven jaren zal worden bewaard. Daarna heeft het kantoor het recht het dossier te vernietigen. 


Artikel 10: Diversen


10.1 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de maten van de maatschap, ten behoeve van Vermunt-van den Heuvel en ten behoeve van de bij het kantoor werkzame personen, zulks met inbegrip van hun eventuele erfgenamen. 


10.2 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en het kantoor is Nederlands recht van toepassing. 

10.3 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het kantoor is gevestigd en het kantoor heeft het recht om deze ook aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.