• *

Nieuws

Alternatief voor het hoge ogen gooien met persoonlijke aansprakelijkstelling bestuurder in geval van pensioenschade?

ArbeidsRecht 2017/13

In ArbeidsRecht 2016/32 wordt door Said en Verburg de mogelijkheid besproken om de bestuurder van een werkgever persoonlijk aansprakelijk te stellen in geval de werkgever geen verhaal biedt voor de schade die een werknemer lijdt ten gevolge van het niet afdragen van pensioenpremie. Deze situatie doet zich overwegend voor in geval van faillissement van de werkgever.
Voorwaar een bewerkelijk civielrechtelijk traject waarvoor het strafrechtelijk traject wellicht een beter alternatief biedt. En hoe dan wel? De betrokken werknemers doen aangifte van een strafbaar feit door de betreffende bestuurder gepleegd, te weten het zich wederrechtelijk toe-eigenen van de gelden die hij als directeur onder zich had. In de volksmond: verduistering. Immers, op de salarissen van de werknemers worden pensioenpremies ingehouden die vervolgens niet blijken te zijn afgedragen aan de pensioenuitvoerder, maar welke aangewend zijn voor de bedrijfsvoering van de werkgever. Aldus heeft de directeur/bestuurder zonder daartoe gerechtigd te zijn als heer en meester over deze ingehouden pensioenpremies beschikt en zich deze gelden wederrechtelijk toegeëigend. Dit handelen is als misdrijf te kwalificeren zoals strafbaar gesteld bij art. 321 van het Wetboek Strafrecht.
Daarmee is de eerste belangrijke stap gezet naar de toewijzing van de vordering door de werknemers als benadeelde partij zoals genoemd in art. 36f van het Wetboek Strafvordering en wel door zich aldus in de strafzaak te voegen. De ervaring leert dat de directeur/bestuurder schrik heeft om ‘voor het hekje’ te moeten verschijnen. Het daarop inspelen kan dan ingeval de directeur/bestuurder verhaal biedt een korte snelle weg openen naar het alsnog vergoeden van de geleden pensioenschade. Een schadepost die in vele gevallen beperkt zou kunnen zijn doordat het UWV één jaar achterstallige pensioenpremies overneemt, uitzonderingen daargelaten. Aldus is in een arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 20 juli 2010 in de zaak met parketnummer 20-000056-09 de vordering van een werknemer tot een bedrag van € 2.200,00 toegewezen. Wel dient het OM ´overgehaald´ te worden om na aangifte ook tot daadwerkelijk strafrechtelijke vervolging over te gaan. In de tijd van alle aandacht voor het bestrijden van faillissementsfraude meer dan een poging waard.
Kortom: een te overwegen alternatief voor een lang slepende kostbare civiele procedure! 


mr. F.H.M. van Oorschot

23-02-2017