Personen en familierecht

Personen- & Familierecht

Relatiebeëindiging, gezagskwesties en andere personen- en familierechtproblemen liggen altijd gevoelig. Bent u in een dergelijke situatie beland? Dan kan OJV advocaten in Roosendaal u helpen om de zaak snel en vakkundig af te handelen. Bij ons komt u tot uw recht.

Juridische steun bij een echtscheiding

Heeft u besloten te gaan scheiden, uw geregistreerd partnerschap te ontbinden of om uw relatie (met of zonder samenlevingsovereenkomst) te beëindigen? In dat geval kan OJV advocaten u juridisch ondersteunen en van advies voorzien.

Gaat het om een huwelijk of geregistreerd partnerschap met kinderen, dan schrijft de wet voor dat er eerst een ouderschapsplan moet worden opgesteld. Daarna kan de rechtbank pas de echtscheiding uitspreken of het partnerschap ontbinden. OJV advocaten helpt u bij het opstellen van een gedegen ouderschapsplan inclusief de berekening van kinderalimentatie. Komen u en uw partner niet tot een oplossing? Dan kan de rechter zo nodig beslissen over de mogelijke geschilpunten.

Daarnaast kan OJV advocaten u begeleiden bij het maken van afspraken over de verdeling van de gezamenlijke bezittingen en het aanwezige vermogen. Bij echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap bekijken we ook de eventuele aanspraak op en hoogte van partneralimentatie. Alle afspraken worden vastgelegd in een convenant. Ook in dit geval geldt: als u en uw partner niet tot overeenstemming komen, kan de rechter een uitspraak doen over de mogelijke geschilpunten. Zijn u en uw partner het wel met elkaar eens, dan worden de afspraken in het convenant en (eventueel) het ouderschapsplan door de rechter bekrachtigd.

Bent u ondernemer, zelfstandige, ZZP-er of grensarbeider, dan bent u bij OJV advocaten aan het goede adres. Voor deze ‘beroeps’groepen geldt dat er extra aandacht voor de financiële en fiscale kant van de afwikkeling van de relatie moet zijn, zowel als er alimentatie moet worden berekend, als wanneer er verdeeld moet gaan worden. OJV advocaten heeft hier veel ervaring mee en werkt graag en goed samen met uw boekhouder, accountant of  administratiekantoor en heeft zelf ook contacten met specialisten, mocht dat voor de afhandeling van uw zaak nuttig of noodzakelijk zijn. Hierdoor kan er snel geschakeld worden en duidelijkheid worden verkregen.

Leidt het inschakelen van een advocaat er vaak toe, dat het beëindigen van een relatie in een ‘vechtscheiding’ verzandt? Dat is echt een misvatting. We zijn er vooral op gericht om met u de mogelijkheden tot gezamenlijk overleg te onderzoeken. Om dit overleg te laten slagen en heldere afspraken te kunnen maken, is het essentieel dat u juridisch goed geïnformeerd en geadviseerd wordt. Daar kunt u bij OJV advocaten op rekenen. 

Hulp bij jeugdrecht
Jeugdrecht is een breed begrip. OJV advocaten kan u in elk facet van dienst zijn. Behalve aan ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing kunt u daarbij denken aan erkenning van een kind, de gerechtelijke vaststelling of juist de betwisting van vaderschap, adoptie en alles wat te maken heeft met het hebben, verkrijgen of juist verliezen van het ouderlijk gezag. Juridische conflicten op dit gebied zijn vaak ingrijpend. OJV advocaten heeft de expertise in huis om ouders en/of kinderen op dit gebied te adviseren en in procedures bij te staan. Ook zaken rond de Leerplichtwet en het thuisonderwijs vallen onder onze expertise.

Ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing
Het kan gebeuren, dat Jeugdbescherming op advies van de Raad voor de Kinderbescherming overweegt om uw minderjarige kind onder toezicht te stellen of zelfs uit huis te plaatsen. Onrust, onzekerheid en onbegrip zijn vaak het gevolg. OJV advocaten helpt u als ouder en kind om de belangrijke punten te verhelderen en aan de rechter voor te leggen. We begeleiden voor u het hele proces van a tot en met z.

Omgangs- en gezagskwesties
Verandering van hoofdverblijf, schoolkeuze, het verkrijgen van een paspoort, toestemming voor een (buitenlandse) vakantie, het vaststellen of aanpassen van een omgangs- of zorgregeling: al deze kwesties gaan over kinderen en hebben te maken met ouderlijk gezag. Samen met u zorgt OJV advocaten ervoor, dat elke voorkomende zaak goed geregeld wordt.

Bijstand in personen- en familierecht
OJV advocaten biedt u juridische hulp bij onder andere:

  • Echtscheidingen: eenzijdig of gezamenlijk met mediation
  • Ontbinding geregistreerd partnerschap
  • Beëindiging samenleving met of zonder samenlevingscontract
  • Alimentatie- en bijstandsverhaalzaken
  • Omgangsregelingen en wijziging ouderschapsplan
  • Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen
  • Erkenning en ontkenning van vaderschap
  • Ontheffing en ontzegging ouderlijk gezag en eenhoofdig gezag
  • Vervangende toestemming voor vakantie en verkrijgen paspoort